Pomoć Evropske unije za regulisanje prava na Zapadnom Balkanu

Pomoć Evropske unije za regulisanje prava na Zapadnom BalkanuSmjernica zakonodavstva je među uobičajenim vrijednostima država učesnica EU i sačuvana je u Post 2 Ugovora o Evropskoj uniji. To je takođe osnovni i suštinski uslov za pretplatu na EU. Naša revizija je ispitala da li podrška EU za regulisanje zakonodavstva u šest zemalja Zapadnog Balkana koje traže pretplatu na EU funkcioniše. Utvrdili smo da, iako su akcije EU doprinijele reformama u tehničkim i funkcionalnim oblastima kao što su poboljšanje efikasnosti pravosuđa i unapređenje odgovarajućih propisa, ukupan njihov uticaj na značajno regulisanje regulacionih reformi u regionu bio je mali. Preporučujemo da kompenzacija unapredi uređaj za promovisanje politike reforme zakonodavstva, pruži pomoć nezavisnim organizacijama civilne kulture, ali i nezavisnim medijima, ojača korišćenje uslova, izveštavanje o zadacima kao i praćenje projekata.

Sažetak

Vijeće Evrope je vladavinu prava odredilo kao višedimenzionalnu ideju, prema kojoj se, između ostalog, svi javni akti ostvaruju u okviru zakonskih ograničenja, u skladu sa slobodama kao i osnovnim zakonskim pravima, uz pod kontrolom nezavisnih i nepristrasnih sudova. EU je zapravo usvojila ovo značenje i u kratkom članu 2 Ugovora o Evropskoj uniji učvrstila pravnu politiku kao jednu od tipičnih vrijednosti svojih država članica. Ovo je među glavnim principima njene vanjske politike. To je dodatno osnovni i suštinski problem za članstvo u EU. Šest zemalja Zapadnog Balkana koje nisu članice EU (Albanija, Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Kosovo *, Sjeverna Makedonija kao i Srbija) dobijaju sredstva iz više izvora, međutim EU je glavni doprinos u toj oblasti. Finansijska pomoć EU ide ovim zemljama prvenstveno putem alata za pretpristupnu pomoć (trenutno IPA II). Regulacija zakonodavstva samo je jedna od devet prioritetnih oblasti IPA II. stoga se ona održava specijalizovanim aproprijacijama u ukupnom iznosu do 700 mil EUR u periodu 2014-2020.

SažetakEUR. Naša revizija je razmotrila da li je podrška EU za vladavinu zakonodavstva na Zapadnom Balkanu u periodu 2014-2020.godine funkcionisala. Koncentrisali smo se na komponente politike regulacije na lokacijama pravde i pravosuđa, borba protiv korupcije i građanska prava, posebno dostupnost pravdi i sloboda govora. Posebno smo ispitali da li je podrška dobro dizajnirana, kao i da li su postignuti predviđeni rezultati. Počeli smo da ponudimo nezavisnu procenu na ovu temu u svetlu pristupa EU za Zapadni Balkan u februaru 2018. godine, kao i prilagođavanja koja proizilaze iz potpuno novog načina pregovora o pristupanju u 2020.godini. U cjelini, utvrdili smo da, iako su akcije EU doprinijele reformama u tehnološkim, ali i operativnim oblastima kao što su jačanje efikasnosti pravosuđa i razvoj relevantnog zakonodavstva, one su imale mali ukupni efekat na glavne smjernice reformi zakonodavstva u regionu. Vitalni faktor za to je odsustvo domaće političke volje za postizanje potrebnih reformi.

Uvod

Plaćanje je politiku regulacije nazvalo „kamenom temeljcem svake savremene ustavne slobode“  Prema članu 2 Ugovora o Evropskoj uniji, politika zakonodavstva je jedna od temeljnih vrijednosti na kojoj se EU pokreće, a politika regulacije je također jedan od vodećih koncepata vanjskog djelovanja Unije snažno je usidrena u procesu inauguracije i predstavlja vitalni i također ključni uslov za pretplatu na EU aranžmani inauguracije koncentrirani su na usvajanje, kao i na primjenu zakonodavstva EU. Poznato kao acquis, ono se sastoji od 35 pravnih „poglavlja“ koja predstavljaju smjernice koje treba poštivati od strane svih država članica EU. Politika regulacije opisuje vrijednost EU koja je sačuvana u pisanju 2 Ugovora o Evropskoj uniji. Sastoji se od principa zakonitosti, koji uključuju jasan, odgovoran, demokratski i pluralistički zakonodavni proces, pravnu sigurnost, zabranu proizvoljnih izvršnih vlasti, pouzdanu pravosudnu sigurnost, uključujući pristup pravdi od strane nezavisnih i neutralnih sudova.

UvodUključujući što se tiče osnovnih građanskih sloboda; podjela vlasti, kao i nediskriminacija i jednaka prava prije uredbe [4] politika zakonodavstva obuhvata 6 osnovnih principa [5] (vidjeti broj 1), koje su identifikovali sud pravde Evropske unije, kao i Evropski sud građanskih prava. Jedan od vitalnih atributa funkcionalnog propisa regulacije je sposobnost kontrole ovlasti političkih i finansijskih elita [6] u ovom kontekstu, jačanje smjernica regulacije dodatno je prirodno povezano s borbom protiv korupcije [7], što je samo jedna od njegovih primarnih prijetnji. Korupcija dovodi do samovolje i zloupotrebe vlasti, a ima i negativan uticaj na koncepte valjanosti i zakonitog osiguranja, prijeteći građanima da se oslanjaju na svoje ustanove. Smjernica zakonodavstva je dodatno vitalni pokretač finansijskog razvoja. Dok zemlje Zapadnog Balkana imaju značajne ekonomske kapacitete, nedostaci regulacije propisa, nepropisno operativne ustanove i previše državnih poremećaja predstavljaju kočnicu ekonomskog razvoja

Zapadnog Balkana

Ekonomska i politička situacija 1980-ih. godine 20. početak XXI veka, vezan za ponovno rođenje nacionalizma, nastao 90-ih. godine 20. u XIX veku, fragmentacija Jugoslavije duž granica svojih konstitutivnih republika, koja je uglavnom došla prije oružanog sukoba. Razvijeno je 5 nezavisnih zemalja, a kasnije su im se pridružile Crna Gora (2006) i Kosovo (2008 ). Albanija je do 1991.bila potpuno izolirana komunistička diktatura i trebala je obnoviti svoju javnu upravu od temelja. Slovenija (2004) kao i Hrvatska (2013) su trenutno članice EU. I dalje 6 zemalja Zapadnog Balkana tradicionalno je pod utjecajem teških etničkih, političkih, kao i finansijskih sukoba, ali sve one traže pristupanje EU i svih šest su izgledi ili mogući kandidati za članstvo. Ipak, postojeća runda proširenja traje mnogo duže od bilo koje vrste prethodnih aranžmana. Na primer, Crna Gora pregovara s obzirom na 2012.i Srbiju od 2014. godine, jer je privremeno zaključila samo tri poglavlja kada je u pitanju Crna Gora, kao i dve faze u slučaju Srbije.

Zapadnog BalkanaU svojoj komunikaciji o unapređenju i Zapadnom Balkanu za 2018.godinu [9], kompenzacija je jasno prepoznala ozbiljno stanje smjernica regulative u regionu, navodeći da postoje „karakteristični elementi državne nadmoći, koji se sastoje od web veza sa naloženim krivičnim djelom, kao i korupcije na bilo koji način stepena vlasti, ali i javnog upravljanja, kao i jake web veze između javnog i ličnog kursa interesa“. 06 brojna istraživanja su pokazala da je većina vlada u ovoj oblasti zapravo postala ekstra autoritarna tokom posljednje decenije, bez obzira na formalni napredak u pravcu pretplate na EU [10] studije ukazuju na to da su federalne vlade na Zapadnom Balkanu zapravo radile na kombinovanju zvanične posvećenosti slobodi, ali i evropske asimilacije sa neformalnim autoritarnim praksama. U stvari, godišnji izvještaj o stanju demokratije Liberty Residencea smatra da je svih šest zemalja Zapadnog Balkana tranziciona ili hibridna rutina [11], sa izuzetkom Sjeverne Makedonije, siguran ili možda opadajući obrazac.

Podrška EU za Politiku zakonodavstva na Zapadnom Balkanu

U Februaru 2018, Komisija je prihvatila tehniku za ugledno gledište proširenja za Zapadni Balkan, kao i za veće učešće EU u okolini. Strategija predviđa akcioni plan koji sadrži šest kampanja za trkače koji se koncentrišu na specifične oblasti zajedničke strasti, koje se sastoje od regulacije regulacije, koja će se sprovesti u periodu 2018-2020. 10 prilagođavanje metode pristupa poravnanja u 2020. godini proizvelo je“ zbirku “ razgovora o poglavljima [16] glavna dužnost dolazi iz tematske grupe osnovnih oblasti (regulacija prava, ekonomski kriterijumi i reforma javnog upravljanja).

Podrška EU za Politiku zakonodavstva na Zapadnom BalkanuPoglavlja u ovoj zbirci su početna za otvaranje, kao i posljednja za zatvaranje, a potrebno je napraviti dovoljan napredak kako bi se omogućilo otvaranje daljih klastera. Potpuno novi pristup pristupanju potvrđuje, između ostalog, metodičku upotrebu specifičnih misija vršnjačkih svjedočanstava, proširenje savjetodavnih misija vladavine zakonodavstva na sve nacije i unapređenje temeljne regulacije strategija aktivnosti zakonodavstva. Vijeće, Evropska služba za vanjske aktivnosti (EEAS) i Evropska komisija („Komisija“) učestvuju u političkom i planskom dijalogu kao komponenti šireg postupka stabilizacije i organizacije EU, kao i njegove politike u pravcu Zapadnog Balkana, što uključuje cilj pregovora o pristupanju, kao i rezultirajuću pretplatu na EU. Komisija također utvrđuje ciljeve reforme, kao i glavne prioritete u višegodišnjim tehničkim radovima i daje smjernice putem interakcija.

Leave a Comment